Site Haritası |  İletişim
Untitled Document
 
BİRLİK TÜZÜĞÜ
 
KAZ DAĞI VE MADRA DAĞI BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
 
Birliğin adı:
Madde 1- Birliğin adı: Kaz Dağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliğidir.

Birliği Kısa adı K.M.B.B.’dır.

Madde 2- Birliğin Merkezi Balıkesir İli Edremit ilçesi’dir.

Birliğin Çalışma alanı ve süresi:

Madde 3- Birliğin Faaliyet alanı Çanakkale Balıkesir ve İzmir İlleridir. Çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin Üyeleri:

Madde 4- Ayvalık Belediyesi, Balya Belediyesi, Bergama Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Dikili Belediyesi, Edremit Belediyesi, Havran Belediyesi, Kalkım Belediyesi, Kepez Belediyesi, Küçükkuyu Belediyesi, Kavakköy Belediyesi, Geyikli Belediyesi, Bozcaada Belediyesi’dir.

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler:

Madde 5- Birliğin amaç ve görevleri ilgili mevzuat ve bu tüzük çerçevesinde:
 • 5.1. Madra Dağı ve Kaz Dağları çevresinde kurulu yerleşim merkezlerinin belediyelerini birlik çatısı altında toplamak,
 • 5.2. Tabiatı ve doğal yapıyı koruma, çevre ve çevre sağlığının korunması alanında belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
 • 5.3. Çevre ve çevre sağlığı alanındaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelerin getirdiği toplum sağlığına yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
 • 5.4. Yurtiçinde çevre ve çevre sağlığı, ekolojik dengenin korunması konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteleri kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek,
 • 5.5. Çevre ve çevre sağlığı, ekolojik dengenin korunması alanında çalışmalarda bulunan uluslar arası kuruluşlar ve yabancı ülke yerel yönetim birlikleri, dernekleri ve benzeri kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak, buralarda belediyeleri temsil etmek,
 • 5.6. Üye belediyelerin seçilmiş ve atanmış temsilci ve personelinin ‘’Belediyecilik’’ ve ‘’çevre ve çevre sağlığı’’ konularında eğitilmelerine rehberlik etmek, birlik amaçları doğrultusunda kurs, toplantı, seminer, konferans, sempozyum, çalıştay, panel ve benzeri adlar altında eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde eğitim seminerleri düzenlemek, Birliğin organları
Madde 6- Birliğin organları şunlardır.

1- Birlik Meclisi

2- Birlik Encümeni

3- Birlik Başkanı

Birlik Meclisi’nin Kuruluşu Görev ve Yetkileri

Birlik Meclisi’nin kuruluşu:

Madde 7- Birlik Meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üyelerden oluşur. Üye mahalli idarelerin meclisleri kendi üyeleri dışında belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarını taşımak şartıyla dışarıdan üye seçilebilirler. Dışarıdan seçilecek üye sayısı mahalli idare meclisinden seçilenlerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye mahalli idare birimlerinin başkanları birliğin doğal üyesidir.

Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.

Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.

Belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliğini kaybedenler, birlik meclis üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

Madde 8- Birlik, nüfuslar dikkate alınarak, her üye mahalli idare biriminin meclise seçip göndereceği üye sayısını birlik tüzüğünde tespit eder. Birlik üyesi mahalli idareler, mahalli idareler genel seçimlerinin ardından, yirmi gün içerisinde birlik meclisinde temsil edilecek üyelerin seçimini yapar.

Seçilen bu üyeler yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimlerine kadar görev yapar.

Mahalli idare birimlerinin temsil edilmeleri:

Madde 9- Birlik meclisine üye mahalli idareler, 10.000 nüfusa kadar bir üye, Nüfusu 10.000-50.000 arasında olanlar iki üye, Nüfusu 50.000-100.000 arası olanlar üç üye, 100.000 nüfusun üstü olan belediyeler dört üye seçerler.

Meclisin görev ve yetkileri:

Madde 10- Birlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır.
 • a) Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
 • b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 • c) Borçlanmaya karar vermek.
 • d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
 • e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 • f) Şartlı bağışları kabul etmek.
 • g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulh en halline karar vermek.
 • h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılamasına karar vermek
 • i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
 • j) Birlik teşkilatına ait birimlerinin kurulmasına karar vermek.
 • k) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
 • l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 • m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
Meclis başkanlık divanı:

Madde 11- Mahalli idareler genel seçimlerini veya birliğin kuruluşundan itibaren meclis BALIKESİR VALİSİNİN çağrısı üzerine 30 gün içinde en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis, başkanı, birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile 2 katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Meclis toplantı ve karar nisabı:

Madde 12- Birlik meclisi her yıl Nisan –Ekim aylarında olağan olarak birlik merkezinde veya birlik başkanının göreceği lüzum üzerine önceden üye belediyelere bilgi vermek ve kamuoyuna duyurmak suretiyle üye belediyelerin il, ilçe veya Beldelerinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis, başkanı veya meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi:

Madde 13- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir.Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir.Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir yada bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi:

Madde 14- Kesinleşen meclis kararları BALIKESİR Valisine göndermekle yürürlüğe girer.

İhtisas komisyonları:

Madde 15- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer.Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

Birlik Encümeninin Kuruluş Görev ve Yetkileri

Birlik encümeninin oluşumu:

Madde 16- Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 5 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

Encümen üyelerinin farklı mahalli idareler den seçilir.

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

Encümen görev ve yetkileri:

Madde 17- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 • a) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
 • b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
 • c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
 • d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 • e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
 • f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulh en halline karar vermek.
 • g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.


Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı:

Madde 18- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri

Birlik başkanı:

Madde 19- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 11’inci maddesindeki usullere göre seçer.

Birlik başkanının görev ve yetkileri:

Madde 20- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
 • a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
 • b) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
 • c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 • d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
 • e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 • f) Birliğin alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 • g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 • h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
 • i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
 • j) Birlik personelini atamak.
 • k) Birliği denetlemek.
 • l) Şartsız bağışları kabul etmek.
 • m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeblerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Birlik Teşkilatı Ve Görevleri

Teşkilat:

Madde 21- Birlik teşkilatı, birlik müdürü, mali hizmetler ve teknik hizmetler biriminden oluşur.

Birlik Personeli:

Madde 22- Birlik başkanı diğer personeli atar. Ancak birlik müdürü atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik müdürünün görevleri:

Madde 23- Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiği bir yönerge ile belirler.

Mali Hükümler

Birliğin gelirleri:

Madde 24- Birliğin gelirleri şunlardır:
 • a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.
 • b) Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
 • c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
 • d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
 • e) Kira ve faiz gelirleri.
 • f) Bağışlar.
 • g) Diğer gelirler.


Birliğin giderleri:

Madde 25- Birliğin giderleri şunlardır:
 • a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
 • b) Birliğin personeline ödenen maaş ve seçilmiş organlarının üyeleri olan Birlik Başkanı, Birlik Encümen Üyeleri ve Birlik Meclis Üyelerine ödenen ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları.
 • c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
 • d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
 • e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
 • f) Dava takip ve icra giderleri.
 • g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
 • h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
 • i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
Üye Birliğin Faaliyet Giderlerine Katılım Payları: Madde 26- Üye Mahalli İdareler, her yıl Birlik faaliyetlerine katılım payı öderler.

Katılım payı miktarı her yıl bir önceki yıl gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin;
İlk 10.000.000 TL. na kadar ……………………………………………… (% 01 ) Binde Bir
Sonra gelen 15.000.000 TL. na kadar ……………………………… (%0.07) On binde Yedi
Sonra gelen 25.000.000 TL. na kadar ……………………………… : (%0.06) On binde Altı
50.000.000 TL.dan sonra gelen her TL. tutar için ………………:… (%0.05) On binde Beş’i
kadardır ve Üye Belediyelerin İl Bank A.Ş. ödentilerinden doğrudan Birlik hesabına aktarma yapılarak ödenir.

Birliğin Bütçesi:

Madde 27- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içinde gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü (genel sekreter), bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik meclisi, birlik bütçesini ekim ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:

Madde 28- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 13 ve 14 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Üst Yönetici:

Madde 29- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

Harcama yetkilisi:

Madde 30- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.

Çalışma programı:

Madde 31- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri:

Madde 32- Birlik, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

Birliğin tutacağı defterler:

Madde 33- Birlikler, Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

Birliğin üyelerinin sorumluluğu:

Madde 35- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

Madde 36- Birliğin sorumluluğu birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üyeleri bağlamaz.

Madde 37- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimlerinin üyeliği, kendi meclislerinde alacakları katılma kararının Birlik Meclisi’nce kabulü ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile kesinleşmiş olur.

Birlikten ayrılma:

Madde 38- Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar.

Tüzük Değişikliği:

Madde 39- Birlik tüzüğü değişikliği, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı İçişleri Bakanı’nın onayı ile gerçekleşir. Birliğin kuruluşunda Birlik Tüzüğü, kurucu mahalli idarelerin meclislerinde, meclis, birlik üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra İçişleri Bakanı’nın onayı ile kesinleşir.

Birliğin tasfiyesi:

Madde 40- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

Birliğin tasfiyesi, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Birlik Meclisinin İlk Toplantısı:

Geçici Madde 1- Birlik Meclisi bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince belirlenen bir yerde ve günde toplantıya çağrılır.

Yürütme:

Madde 41- Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.

Tüzüğün 4.ve 26. maddelerindeki değişiklik önerisi, 07.11.2015 tarihli Meclis Olağan toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı
Cahit İNCEOĞLU
Birlik Başkanı
Katip Üye
Nurten SARPER
Havran Bld.Mec.Üyesi
Katip Üye
M.Emin IŞIK
Burhaniye Bld.Mec.Üyesi


  » BRLMZ

 • Kurulu
 • ye Belediyeler
 • Vizyonumuz ve Misyonumuz
 • Temel Hedeflerimiz
 • Birlik Tz
 • Birlik Haritas


 • » BRLK ORGANLARI

 • Birlik Bakan
 • Bakan Vekilleri
 • Bakanlk Divan
 • Birlik Encmeni
 • Meclis Komisyonlar
 • Birlik Meclisi yeleri
 • Birlik Personeli
 • Birlik Organlar emas
 • » ALIMALAR

 • Faaliyet Raporu
 • Etkinlikler


 • » MEVZUAT

  Yasa

 • 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Yasası
 • 3213 Sayılı Maden Yasası
 • 2873 Sayılı Milli Parklar Yasası
 • 3573 Sayılı Zeytincilik Yasası
 • 2872 Sayılı Çevre Yasası
 • 5393 Sayılı Belediye Yasası


 • Tzk Ynetmelik
  Tebli Genelge
  » BLG & BELGELER

  Kaz Da

 • Tarih ve Kültür
 • Bitki Örtüsü
 • Ormancılık
 • Tarım
 • Jeolojik Yapı
 • Madencilik


 • Madra Da

 • Tarih ve Kültür
 • Bitki Örtüsü
 • Ormancılık
 • Tarım
 • Jeolojik Yapı
 • Madencilik
 • » FOTORAF GALERS

  » DUYURULAR

 • Birliimizden Duyurular
 • Dier Duyurular

 • »GNCEL DUYURULAR

  »HABERLER

  »VDEOLAR

  »FAYDALI LNKLER

  »HAVA DURUMLARI